Acest website foloseste cookies pentru a va putea oferi servicii mai bune. Acceptati si continuati sa utilizati site-ul in mod normal sau aflati mai multe aici.

Confidențialitate

Politica de confidenţialitate

1. INTRODUCERE
Protecţia confidenţialităţii dvs. reprezintă o preocupare foarte serioasă pentru Bet Master, de aceea dorim să puteţi vizita paginile noastre web, fără nicio îngrijorare privind securitatea. În general, este posibil să folosiţi website-ul nostru fără a fi dezvăluite date cu caracter personal. Declaraţia de confidenţialitate de mai jos vă prezintă în general modul în care Bet Master garantează protecţia confidenţialităţii dvs., tipul de date care sunt culese, dar şi scopul principal al acestora.

2. ADRESĂ IP
Adresa IP este transmisă la fiecare cerere de server, pentru a înştiinţa serverul unde trebuie să trimită răspunsul. Prestatorul dvs. de servicii de internet (ISP) vă atribuie o adresă de IP în momentul în care vă conectaţi la internet, iar ISP poate reconstitui ce adresă de IP a fost atribuită unuia dintre clienţii săi la un moment dat.  Atâta timp cât adresa de IP este salvată, teoretic este posibil să identificaţi titularul conexiunii de internet prin intermediul ISP. Din acest motiv, noi şi furnizorii noştri de statistici nu salvăm adresa IP permanent, ci doar temporar, pentru recunoaşterea sesiunii şi pentru considerente de securitate (de ex. pentru a evita atacurile hacker-ilor). După aceea, adresa IP este ştearsă imediat, astfel încât orice date culese devin anonime şi nu mai este posibilă identificarea utilizatorului, nici măcar prin ISP. 
3. COOKIES
3.1. Scopul fişierelor cookies

În scopul de a permite folosirea website-ului Bet Master fără restricţii, folosim ceea ce este cunoscut sub denumirea de cookies de sesiune. Cookies de sesiune sunt mici părţi de informaţii care sunt    salvate automat în  memoria computerului vizitatorului de website. Într-un cookie de sesiune, este depus un număr de identificare creat, care este unic, aşa-numitul ID de sesiune. De asemenea, un cookie conţine  informaţii despre originea şi durata lui de viaţă. Aceste cookies nu pot să salveze niciun alt fel de date. Crearea de cookies de sesiune în computerul dvs. nu ne permite nouă să vizualizăm fişierele din computerul dvs.
După ce închideţi sesiunea, adică după ce închideţi fereastra de navigare, cookie-urile de sesiune sunt şterse automat.
Pentru a putea folosi serviciile de website care necesită autentificarea, trebuie să activaţi cookie-urile de sesiune.
 

3.2. Cookies de localizare
De fiecare dată când vizitaţi website-ul nostru, unele date culese sunt folosite pentru evaluare statistică. În continuare este descris obiectul acestor date. Datele sunt folosite numai intern şi servesc în primul rând pentru a îmbunătăţi în permanenţă website-ul şi pentru a-l adapta la cerinţele dvs. de afaceri sau personale.
În scopul localizării, folosim instrumentul Piwik (piwik.org). În timpul vizitei pe website-ul nostru, culegem şi evaluăm următoarele date, pe care browser-ul dvs. le transmite către serverul nostru. Datele sunt culese prin intermediul JavaScript, care este derulat de pe fiecare pagină web. JavaScript introduce un cookie de localizare pe computerul dvs., pentru a identifica sesiunea dvs. de navigare şi pentru a recunoaşte accesul repetat la website.

Sunt culese următoarele date:
- Cererea (denumirea fişierului de date solicitat) (de ex. www.beispiel.de/index.html), inclusiv parametrii
- Tipul şi versiunea motorului de navigare (de ex. Internet Explorer 6.0)
- Limba motorului de navigare (de ex. germana)
- Sistemul de operare folosit (de ex. Windows XP)
- Rezoluţia internă a ferestrei browser-ului dvs.
- Rezoluţia ecranului
- Activare JavaScript 
- Module (plugins) instalate (Java, Flash, Real, Quicktime, …)
- Pornire/oprire cookies 
- Profunzimea culorii în biţi 
- URL de trimitere (website-ul vizitat anterior, inclusiv parametrii, de ex. articole de căutare din motoarele de căutare, ...)
- Adresa IP de identificare a ţării de origine. Adresa de IP în sine este folosită numai pentru alocare geografică şi pentru a identifica furnizorul , şi după aceea este imediat ştearsă  din nou.
- Ora şi data accesării 
- Click-uri

De asemenea, sunt salvate orice date personale pe care le-aţi introdus într-unul din formularele noastre, fie pentru a solicita informaţii, fie pentru a lua legătura cu noi. Bet Master va folosi datele dvs. cu caracter personal exclusiv în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile.
 

3.3. Gestionarea cookie-urilor
Setările browser-ului dvs. vă permit să setaţi modul în care doriţi să fie gestionate cookie-urile. Prin setare implicită, browser-ul acceptă cookie-urile de sesiune. Aveţi opţiunea de a refuza folosirea cookie-urilor de sesiune.

4. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
Bet Master consideră confidenţialitatea (protecţia datelor), siguranţa informaţiilor şi încrederea drept baze ale relaţiilor stabile şi de succes cu clienţii. De aceea, dorim să profităm de această ocazie pentru a vă aduce la cunoştinţă Politica de confidenţialitate pe care o aplicăm în întreaga Bet Master.

4.1. Principiile confidenţialităţii
Protecţia confidenţialităţii dvs. şi siguranţa datelor dvs. cu caracter personal sunt foarte importante pentru noi.

Orice folosire a datelor operată de Bet Master este conformă cu prevederile Regulamentului general al Uniunii Europene privind protecţia datelor (prescurtat RGPD) şi cu alte reglementări specifice domeniului. În conformitate cu articolul 5 din RGPD, toţi angajaţii au obligaţia de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în mod legal şi onest, într-un mod care să fie pe înţelesul dvs. şi în conformitate cu secretul datelor prevăzut la secţiunea 6 din Legea privind protecţia datelor (LPD).

Conformitatea cu reglementările de protecţie a datelor şi de securitate a datelor este garantată de către întregul Grup prin următoarele măsuri obligatorii:
- Conceptul de confidenţialitate
- Politica de confidenţialitate
- Programul privind confidenţialitatea
- Sistemul de gestionare a confidenţialităţii

4.2. Conceptul de confidenţialitate
Conceptul de confidenţialitate (privacy) prezintă nivelul dorit de siguranţă a protecţiei datelor (cerinţele de protecţie), astfel cum este definit de către reprezentanţii legali ai Bet Master. Acesta serveşte drept bază pentru elaborarea cerinţelor privind Politica de confidenţialitate şi procesul de îmbunătăţire continuă a confidenţialităţii din întreaga Bet Master.
 

4.3. Politica de confidenţialitate

Având în vedere evaluarea proceselor legate de confidenţialitate şi legislaţia aferentă de protecţie a datelor, a fost elaborată o Politică de confidenţialitate pentru Bet Master, care să servească drept bază pentru punerea în aplicare a Programului de confidenţialitate şi pentru crearea Sistemului de gestionare a confidenţialităţii. 

4.4. Programul de confidenţialitate

În cadrul Programului de confidenţialitate, obiectivele privind protecţia datelor sunt specificate în permanenţă şi măsurile care trebuie puse în aplicare sunt definite sub forma unui program de lucru şi sunt prevăzute cu termene de implementare corespunzătoare.


4.5. Sistemul de gestionare a confidenţialităţii

Sistemul de gestionare a confidenţialităţii  defineşte regulile, politicile, măsurile, resursele, metodele, responsabilităţile, procedurile şi structurile de organizare pentru punerea în aplicare şi monitorizarea Programului de confidenţialitate, îmbunătăţirii permanente.


4.6. Activităţi de prelucrare
În conformitate cu articolul 30 al RGPD, Bet Master menţine o aşa-numită "evidenţă a activităţilor de prelucrare", în care sunt consemnate aplicaţiile datelor operate de Bet Master şi activităţile de prelucrare aferente. Această evidenţă existentă trebuie să fie actualizată în permanenţă, în conformitate cu prevederile de protecţie a datelor din articolul 30 al RGPD.


4.7. Categorii speciale de date cu caracter personal
Bet Master nu prelucrează pe website-ul său categorii speciale de date cu caracter personal în sensul articolului 9(1) din RGPD .
 

4.8. Garantarea protecţiei datelor 
În principiu, nu prelucrăm datele dvs. cu caracter personal fără consimţământul dvs. sau le prelucrăm în cadrul relaţiei contractuale existente cu dvs. şi în scopul agreat. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu perioadele de timp prevăzute de legile aplicabile.


4.9. Transferul şi cedarea datelor 
Orice transfer către terţe părţi al datelor cu caracter personal se face numai cu consimţământul dvs. O excepţie o constituie transferurile de date care sunt necesare în virtutea unei obligaţii legale sau pentru îndeplinirea unui contract. În principiu, transferul datelor cu caracter personal către operatorii de date (furnizori de servicii) se limitează la acele firme care se angajează să ofere suficiente garanţii pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizaţionale adecvate, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal să fie în conformitate cu cerinţele RGPD şi să asigure protecţia drepturilor persoanei vizate.


4.10. Securitatea datelor
Tehnologiile folosite de Bet Master pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal (hardware, software, reţea, infrastructură) sunt conforme cu cele mai performante tehnologii de securitate. Pentru aceste proceduri au fost prevăzute măsuri tehnice şi organizaţionale adecvate, astfel încât să fie în conformitate cu RGPD.

5. INFORMAŢIILE CE VOR FI FURNIZATE
Vă informăm în legătură cu datele cu caracter personal care sunt prelucrate pe acest website şi cu drepturile dvs. legate de protecţia datelor. 


5.1. Categoriile de date cu caracter personal 
Sunt prelucrate acele date cu caracter personal pe care le introduceţi dvs. la completarea formularelor de „Cerere de informaţii”, „Aplicare" şi „Contact". Bet Master prelucrează datele dvs. cu caracter personal exclusiv în contextul scopului pentru care dvs. aţi furnizat în mod voluntar datele dvs., în exercitarea dreptului dvs. la autonomie în materie de informaţii.  Acest consimţământ pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile declarate este valabil până în momentul în care îl revocaţi, în condiţiile regulamentelor de protecţie a datelor. 

5.2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
În conformitate cu prevederile RGPD, aveţi în orice moment dreptul la informare cu privire la datele prelucrate în Bet Master referitoare la persoana dvs., originea lor şi eventualii destinatari ai transmiterii lor şi scopul folosirii datelor. Puteţi obţine informaţii prin solicitare scrisă de la Departamentul de protecţie a datelor al Bet Master, indicat la punctul 5.10. Dacă sunt îndeplinite toate cerinţele legale pentru prelucrarea cererii dvs. de acces la datele cu caracter personal, o vom îndeplini şi vă vom acorda accesul respectiv la datele dvs. cu caracter personal în termen de 1 (una) lună.  


5.3. Dreptul la ştergerea datelor
În conformitate cu prevederile RGPD, aveţi în orice moment dreptul la ştergerea datelor dvs. cu caracter personal care au fost prelucrate de către Bet Master, cu condiţia ca cererea dvs. de ştergere a datelor să nu intre în conflict cu perioadele legale de păstrare a datelor sau cu alte obligaţii legale. În cazul în care toate condiţiile preliminare de punere în aplicare a cererii dvs. sunt îndeplinite, ne vom conforma cererii dvs. şi vom şterge datele dvs. în termen de 1 (una) lună.  


5.4. Dreptul la contestaţie
În conformitate cu prevederile RGPD, aveţi  dreptul - în măsura în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu este prevăzută de lege - să faceţi contestaţie pentru încălcarea intereselor dvs. predominante de confidenţialitate şi care merită protecţie. În cazul în care aceste condiţii preliminare sunt satisfăcute, vom şterge datele dvs. în termen de 1 (una) lună, ţinând seama de orice perioade legale de păstrare a datelor.

5.5. Dreptul la restricţionarea prelucrării
În conformitate cu prevederile RGPD, aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite condiţii. În cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile legale preliminare, vom restricţiona prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în termen de 1 (una) lună.


5.6. Categorii de destinatari 
Datele nu vor fi comunicate destinatarilor care folosesc aceste date în scopuri personale. Nu sunt avute în vedere transferuri către destinatari din vreo ţară terţă (din afara UE) sau către o organizaţie internaţională. Nu există un proces automat de luare a deciziilor.

5.7. Dreptul la portabilitatea datelor
Nu există un drept la portabilitatea datelor.


5.8. Revocarea consimţământului
În conformitate cu prevederile RGPD, aveţi dreptul de a vă revoca consimţământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fără a furniza justificări.  În acest caz, nu vom mai prelucra alte date ale dvs. şi le vom şterge, în funcţie de perioadele de păstrare legale, în termen de 1 (una) lună.


5.9. Reclamații către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
În conformitate cu prevederile RGPD, aveţi dreptul de a depune o reclamație către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă RGPD.


5.10. Alte informaţii
Încrederea dvs. este foarte importantă pentru noi. Dacă aveţi alte întrebări privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Bet Master, nu ezitaţi să contactaţi în scris Departamentul de Protecţie a Datelor al Bet Master la adresa următoare

Bet Master SRL

Calea Bucurestilor 275-277,
RO-075100 Otopeni, Ilfov, Romania, Europe
E-mail: gdpr@admiralromania.ro


Data emiterii: 26.4.2018

18+

Continutul acestui site este destinat exclusiv persoanelor cu varsta de peste 18 ani!